9 سپتامبر، 2020

کار کپی رایتر چیست؟

کار کپی رایتر چیست؟

پیــش از هــر چیــزی بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه کپــی رایتینــگ بــا نویســندگی محتــوا تفــاوت دارد. هــدف نویســندههای محتــوا از نوشــتن، اطــاع رســانی بــه خواننــده اســت؛ امــا هــدف کپــی رایتــر، تحریــک خواننــده بــه عکــس العمـل اسـت. در عیـن حـال، از آنجایـی کـه رفتـه رفتـه سـلیقه شـرکتهای مختلـف تبلیغاتــی بــه ســمت محتــوای آموزنــده کشــیده شــده اســت، از نوشــته های صرفــا ایـن دو نـوع نوشـته در بسـیاری از مـوارد بـا هـم ترکیـب میشـوند و لـذا نمیتـوان بیـن آنهـا دیـوار کشـید.

مســئولیت نوشــتن دامنــه گســتردهای از نوشــته ها را میتــوان بــه فراخــور نیــاز بــه کپــی رایتــر ســپرد؛ از پســتهای وبالگــی و مقــاالت مختلــف گرفتــه تــا محتــوای شــبکه های اجتماعــی و توضیحــات محصـولات. توجــه داشــته باشــید کــه دامنــه فعالیــت کپـی رایتـر بــه اینترنـت محــدود نمیشــود. بــه عنــوان نمونــه، تنظیــم نوشــته های مــوارد زیــر کــه همگــی از جملــه اقدامــات غیــر اینترنتــی محســوب میشــوند نیــز بــر عهــده کپــی رایتــر خواهــد بــود:
• تبلیغات محصول در روزنامه ها و مجالت؛
• کارتپستالهای تبلیغاتی؛
• تبلیغات رادیویی و تلویزیونی؛
• بروشورهایی که برای ارائه در نمایشگاههای تجاری تهیه میشوند؛
• پوسترها؛
• کوپنها؛
• بسته بندی و لیبل محصولات.
در عیــن حــال، امــروزه عمــده فعالیــت کپــی رایترهــا بــر بســتر اینترنــت و بــرای کمپینهـای بازاریابـی اینترنتـی انجـام میشـود. از جملـه نوشـتههای کپـی رایتینـگ اینترنتــی کــه مســئولیت نــگارش آنهــا بــر عهــده کپــی رایتــر اســت میتــوان بــه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
• توضیحات محصوالت؛

• تبلیغات محصول برای پلتفرمهای اینترنتی مانند گوگل و فیسبوک؛
• ویدئوهای دمو؛
• ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی؛
• مطالعات موردی با تکیه بر مزایای یک محصول؛
• مطالب و پستهای وبالگی؛
• مقاالت اینترنتی درباره مشتریان و نظرات و تجربههای مثبت آنها.
توانایـی برقـراری ارتبـاط بـا مخاطـب هـدف در کپـی رایتینـگ اهمیـت زیـادی دارد. بــه طــور کلــی، متنهــای تبلیغاتــی آنالیــن و آفالیــن )غیــر اینترنتــی( خطــاب بــه مشـتریان بالقـوه نوشـته میشـوند و لـذا بایـد بـه نحـوی آغازگـر یـک دیالـوگ یـا مکالمــه باشــند. اگــر بــه عنــوان یــک کپــی رایتــر بتوانیـد چنیــن ارتباطــی را ایجــاد کنیــد، در جــذب مشــتریان جدیــد و حفــظ مشــتریان کنونــی بــه موفقیــت دســت پیـدا خواهیـد کـرد.

در همیـن راسـتا در هنـگام کپـی رایتینـگ بایـد بـه تناسـب لحـن و سـبک و سـیاق نوشــته بــا مخاطــب هــدف نیــز توجــه داشــت. عــاوه بــر ایــن، کلیــت پیــام و ً کپـیآیتمهـای گرافیکـی نیـز بایـد هماهنـگ و هـم نـوا بـا یکدیگـر باشـند. طبیعتـا رایتـر بایـد خصوصیـات و توانمندیهایـی داشـته باشـد کـه بـا بهرهگیـری از آنهـا بتوانـد چنیـن سـبک و سـیاقی را در کپـی رایتینـگ خـود بـه وجـود بیـاورد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 5 =