9 سپتامبر، 2020

انواع کپی رایتینگ

انواع کپی رایتینگ

در هــر روز دههــا و صدهــا میلیــون پیــام در فضــای اینترنــت بــه اشــتراک گذاشــته میشـود؛ در ایـن میـان، بـرای جلوگیـری از محـو شـدن پیـام تبلیغاتـی در ایـن سـیل پاسـخ، اسـتفاده از کپـی رایتینـگ بهتـر و مؤثرتـر
خروشـان چـه بایـد کـرد؟ طبیعتـا اســت. امــروزه شــرکتهای مختلــف بــه اهمیــت اســتفاده از پیامهــای تأثیرگــذار

و هدفمنــد پــی برده انــد و بــه همیــن منظــور بــه ســراغ کپــی رایترهــای توانمنــد و باتجربــه میرونــد تــا بتواننــد جایــگاه بهتــری در نتایــج جســتجوی گــوگل کســب نماینــد، مشــتریان بیشــتری را جــذب کننــد و در نهایــت، برنــد خــود را بــه گونــهای بــه تصویــر بکشــند کــه باشــخصیت و مشــتاق بــه کمــک بــه مخاطــب هــدف بــه بسـته بـه
نظـر برسـد. البتـه بایـد توجـه داشـته باشـید کـه در ایـن راسـتا معمـوال هدفـی کـه تعییـن شـده، بایـد از انـواع مختلفـی از کپـی رایتینـگ اسـتفاده کـرد کـه در ادامــه بــه متداولتریــن آنهــا اشــاره میکنیــم.

کپی رایتینگ فروش
در کپـی رایتینـگ فـروش، کپـی رایتـر بـا چالـش متقاعـد کـردن خواننـده نسـبت بـه مزایـای محصـول یـا سـرویس و در نهایـت مجـاب کـردن وی بـرای خرید یا اسـتفاده از آن روبـرو اسـت. البتـه ایـن در حـرف از عمـل آسـانتر اسـت. در اینجـا عـاوه بـر داشـتن یـک سـبک و سـیاق نوشـتاری متقاعدکننـده، بـه دانـش و خالقیـت نیـز نیـاز خواهیـد داشـت. اسـتفاده از اسـتراتژیهای زیـر در اقنـاع مخاطـب بـه شـما کمـک خواهــد کرد:
1 .پیـام خـود را بـه وضـوح بیـان کنیـد و مخاطـب هـدف را مسـتقیما ً خطـاب قـرار بدهیـد؛
2 .مشـکلی کـه محصـول یـا سـرویس شـما میتوانـد برطـرف کنـد را شناسـایی کنیـد و بـه منظــور جلــب اعتمـاد و نظـر مخاطـب، آن مسـئله را از زاویــه دیـد مشــتریان بالقـوه و بـه ملموس تریـن شـکل ممکـن توصیـف کنیـد؛
3 .بــر چرایــی ناتوانــی روشهــا و محصــوالت موجــود در حــل آن مشــکل تأکیــد داشــته باشــید؛
4 .توضیح بدهید که چگونه بهترین روش حل مشکل مزبور را پیدا کردهاید؛
5 .روش دریافـت محصـول یـا سـرویس و در نتیجـه، حـل مشـکل را بـرای خواننـده مشـخص کنیـد.

کپی رایتینگ سئو
کپـی رایتینـگ سـئو را میتـوان بـه صـورت سـنتی یـا مـدرن تعریـف کـرد. تفـاوت کپـی رایتینـگ سـئوی سـنتی بـا کپـی رایتینـگ معمولـی در تمرکـز بـر کلمـات کلیـدی اسـت. بـا اسـتفاده از کلمـات کلیـدی مناسـب در کپـی رایتینـگ، پیـام مـا در جایـگاه بســیار بهتــری در نتایــج جســتجو قــرار خواهــد گرفــت. توجــه داشــته باشــید کــه منظـور از کپـی رایتینـگ سـئو انباشـتن نوشـته از کلمـات کلیـدی نیسـت؛ بلکـه بایـد از کلمـات کلیـدی مناسـب بـه تعـداد مناسـب و بـه نحـوی اسـتفاده کـرد کـه متـن همگـون و طبیعـی بـه نظـر برسـد. مـا کامـا از طــرف دیگــر، در کپــی رایتینــگ ســئوی مــدرن، تمرکــز مــا بــر تولیــد محتوایــی اسـت کـه آنقـدر جذابیـت دارد کـه دیگـران بـه لینـک دادن یـا بـه اشـتراک گـذاری
آن تمایــل پیــدا میکننــد تــا از ایــن طریــق، اعتبــار وبســایتمان در نــزد موتورهــای جسـتجو افزایـش پیـدا کنـد کـه بـه نوبـه خـود باعـث کسـب رتبه هـای بهتـر بـرای کلمـات کلیـدی هـدف خواهـد شـد. البتـه در اینجـا نیـز تحقیـق و انتخـاب کلمـات کلیــدی مناســب ضــروری اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه امــروزه بــا تغییــر و تحوالتــی کــه گــوگل در الگوریتمهــای خــود بــه وجــود آورده، بــرای اعتبــار دامنــه شـما و عکـس العمـل مخاطبـان بـه محتـوا و کلماتـی کـه بـرای توضیـح در لینکهـا بـه کار میبریـد بـه عنـوان شـاخصهایی بـرای سـنجش کیفیـت و تناسـب محتـوا اهمیــت بســیار بیشــتری قائــل میشــود.

کپی رایتینگ تکنیکال یا فنی
منظـور از کپـی رایتینـگ فنـی یـا تکنیـکال )Technical ،)نوشـتن متنهـای خـاص در موضــوع یــا حوزههایــی اســت کــه بــه ســطح باالیــی از دانــش تخصصــی نیــاز دارنـد. هـدف اصلـی از کپـی رایتینـگ فنـی، ارائـه ارزش افـزوده بـه کمـک اطالعـات تخصصـی اسـت. بـه همیـن دلیـل، کپـی رایترهـای تکنیـکال معمـوال کپـی رایترهـای حرفــهای نیســتند؛ بلکــه بیشــتر متخصصانــی در حــوزه تخصصــی خــود محســوب میشــوند. بــه عنــوان نمونــه، نوشــتن یــک متــن دربــاره شــواهد تأثیــر اســید هیدروکلریـک بایـد بـه کسـی سـپرده شـود کـه اطالعـات دقیـق و درسـتی در زمینـه ً مخاطـب ایـن مطلـب نیـز افـرادی خواهنـد بـود کـه متخصـص شـیمی دارد. طبیعتـاحــوزه مربوطــه هســتند یــا دســت کــم میــزان آشــنایی آنهــا بــا آن زمینــه از حــد متوســط باالتــر اســت. بنابرایــن، محتــوا بایــد بــر پایــه واقعیــات نوشــته شــود و
دربردارنــده جزئیــات الزم باشــد.

کپی رایتینگ محتوا
کپـی رایترهـای محتوانویـس بـا تمرکـز بـر یـک موضـوع خـاص بـرای وبسـایتهای مختلــف نویســندگی میکننــد کــه بــا توجــه بــه ذات کپــی رایتینــگ، موضــوع ایــن نویسـندگی بیشـتر حـول محورهایـی ماننـد مقـاالت آموزشـی یـا راهنماهـای مرحلـه بــه مرحلــه و گام بــه گام خواهــد بــود. جــذاب و جالــب بــه نظــر رســیدن مطلــب در اینجــا اهمیــت فراوانــی دارد؛ چــرا کــه اگــر یــک مطلــب از دیــد مخاطــب شــما جالـب و آموزنـده بـه نظـر برسـد، احتمـال انجـام عمـل مـورد نظـر یـا خریـد بـه طـرز چشـمگیری افزایـش پیـدا خواهـد کـرد.

کپی رایتینگ خالق
کپــی رایتــر در ایــن روش دربــاره موضــوع منتخــب خــود نویســندگی میکنــد، امــا تبلیــغ محصــول یــا ســرویس خاصــی را نیــز در نوشــتههایش میگنجانــد. غالبــا نوشـتن شـعارهای تبلیغاتـی یـا اسـلوگانهای شـرکتها نیـز در قالـب کپـی رایتینـگ خــاق انجــام میشــود. بســیاری از کپــی رایترهــای خــاق در بازاریابــی نیــز ســابقه در جذابیـت بخشـیدن بـه موضوعـات مختلـف مهـارت کار داشـتهاند و برخـی صرفـا و اسـتعداد دارنـد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =