9 سپتامبر، 2020

مفهوم کپی رایتینگ Copywriting

مفاهیم کپی رایتینگ Copywriting

کپـی رایتینگ Copywriting هدفمنـد، قـوی و متناسـب میتوانـد بـه مهمتریـن عامـل در موفقیـت تبلیغـات و اقدامـات ترویجـی شـما تبدیـل شـود. در ایـن مطلب با مبحـث مهـم کپـی رایتینـگ، انـواع و نکاتـی بـرای افزایـش کارآمـدی آن، و همچنیـن وظایـف و ویژگیهـای یـک کپـی رایتـر توانمنـد و تأثیرگـذار آشـنا خواهیـد شـد. دنیـای بازاریابـی و فـروش یـک صحنـه گسـترده بـا بازیگـران فراوانـی اسـت کـه هـر یـک از آنهـا نقـش خـاص خودشـان را بـر عهـده دارنـد. یکـی از ایـن نقـش آفرینان مهـم، فـرد یـا افـرادی هسـتند کـه »کپـی رایتـر« نامیـده میشـوند و وظیفـه انجـام »کپـی رایتینـگ« را بـر عهـده دارنـد. بـا ایـن مقدمـه شـاید تصـور کنیـد کـه بحـث مــا در ایــن مطلــب بــر ســر حقــوق معنــوی یــا حــق نشــر و رعایــت اصــول آن در کســب وکار اســت. چنانچــه چنیــن تصــوری از کپــی رایتینــگ در بازاریابــی و فــروش
داریـد، بـا مـا در ادامـه ایـن مطلـب همـراه باشـید تـا بـا چیسـتی و چگونگـی کپـی رایتینـگ در معنـای صحیـح آن آشـنا شـوید.

کپی رایتینگ چیست؟ کپی رایتر کیست؟

کپـی رایتینـگ بـا امـای »Copywriting( »متفـاوت بـا Copyright کـه بـا حقـوق معنوی و حق نشـر سـر و کار دارد( از دو قسـمت Copy و Writing تشـکیل میشـود. واژه کپـی در حالـت عـادی بـه همـان معنایـی اسـت کـه در فارسـی بـه کار میبریـم؛ امـا در ترکیـب کپـی رایتینـگ بـه معنـی نوشـتههایی اسـت کـه حالـت تبلیغـی یـا ترویجــی دارنــد و بــرای اســتفاده در رســانههای مختلــف تهیــه میشــوند. قســمت Writing ایـن ترکیـب نیـز بـه معنـی نوشـتن اسـت. بنابراین منظـور از کپـی رایتینگ، نوشــتن آیتمهــای تبلیغاتــی اســت. بــه عبــارت بهتــر، در کپــی رایتینــگ بــه دنبــال
نوشـتن متنهایـی هسـتیم کـه بـا جلـب توجـه و عالقـه مخاطـب، او را بـه انجـام یـک عمـل خـاص ترغیـب میکننــد.
بــا ایــن تعریــف، »کپــی رایتــر« کســی اســت کــه در کپــی رایتینــگ مهــارت دارد. کپــی رایتــر تــاش میکنــد تــا از طریــق یــک متــن مناســب، خواننــده را بــه انجــام یـک تعهـد، خریـد یـا هـر عمـل دیگـری متقاعـد کنـد. ایـن متـن چـه در تبلیغـات تلویزیونــی و چــه در محتــوای اینترنتــی، نقــش بســیار مهمــی را بــر عهــده دارد. در واقـع، حتـی تأثیرگذارتریـن تصاویـر و ویدئوهـا نیـز بـدون متـن یـا دیالـوگ مناسـب نمیتواننــد تأثیــر مطلوبــی را از خــود بــر جــا بگذارنــد.

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 14 =