9 سپتامبر، 2020

نحوه متقاعد کردن مخاطب با استفاده از کپــی رایتینــگ

نحوه متقاعد کردن مخاطب با استفاده از کپــی رایتینــگ

همانطــور کــه در ابتــدا ذکــر شــد، هــدف از کپــی رایتینــگ ترغیــب مخاطــب بــه خریــد(؛ بنابرایــن، معیــار موفقیــت کپــی رایتــر انجــام یــک عمــل اســت )معمــوال تعـداد اعمالـی اسـت کـه بـه واسـطه متـن تهیـه شـده توسـط وی صـورت پذیرفتـه اســت.
بــه منظــور ترغیــب مخاطــب بــه انجــام عمــل مــورد نظــر الزم اســت کــه برخــی از دسـتورات امـری، ماننـد »سـفارش بدهیـد« یـا »از فروشـگاه مـا بازدیـد کنیـد« را در پیـام خـود بگنجانیـد. بـه ایـن دسـتورات، »فراخـوان بـه عمـل« )CTA )میگوییـم. بـه عـاوه، بایـد سـه نکتـه زیـر را نیـز مـد نظـر قـرار بدهیـد:
• از قبـل مشـخص کنیـد کـه بـا ایـن محتـوا بـه دنبـال ارتبـاط برقـرار کـردن بـا چـه کسـانی هسـتید و سـپس گـروه هدفتـان را مخاطـب قـرار بدهیـد؛
• بـا تمرکـز بیشـتر بـر proposition selling unique یـا پیشـنهاد منحصـر بـه فـرد فــروش خــود مشــتری را متقاعــد کنیــد تــا برتــری محصــول یــا ســرویس شــما را بپذیـرد. در اینجـا بایـد نشـان بدهیـد کـه چـرا منحصـر بـه فـرد هسـتید و محصـول یـا سـرویس شـما چـه تفاوتـی بـا رقبـا دارد. دقـت کنیـد کـه نظـرات و تجربههـای مثبـت مشـتریان راضـی میتوانـد بیـش از هـر چیـز دیگـری متقاعدکننـده بـه نظـر برسـد؛
• انجــام عمــل یــا اعمــال مــورد نظــر بایــد تــا جایــی کــه امــکان دارد بــرای کاربــر تســهیل شــود. بــه عنــوان نمونــه، اگــر بــه دنبــال آن هســتید کــه مخاطبتــان یــک ویدئــو از محصــول را تماشــا کنــد، از پیامــی ماننــد »بــرای مشــاهده قابلیتهــای منحصــر بــه فــرد ایــن محصــول بــر روی ویدئــو کلیــک کنیــد« اســتفاده نماییــد و حجــم ویدئــو و ســرعت اینترنــت مخاطبــان هدفتــان را نیــز در نظــر بگیریــد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 8 =