9 سپتامبر، 2020

انواع کپی رایتینگ

انواع کپی رایتینگ در هــر روز دههــا و صدهــا میلیــون پیــام در فضــای اینترنــت بــه اشــتراک گذاشــته میشـود؛ در ایـن میـان، بـرای جلوگیـری از محـو شـدن پیـام تبلیغاتـی در ایـن سـیل پاسـخ، اسـتفاده از کپـی رایتینـگ بهتـر و مؤثرتـر خروشـان چـه بایـد کـرد؟ طبیعتـا اســت. امــروزه شــرکتهای مختلــف بــه اهمیــت اســتفاده از پیامهــای تأثیرگــذار و […]

9 سپتامبر، 2020

نحوه متقاعد کردن مخاطب با استفاده از کپــی رایتینــگ

نحوه متقاعد کردن مخاطب با استفاده از کپــی رایتینــگ همانطــور کــه در ابتــدا ذکــر شــد، هــدف از کپــی رایتینــگ ترغیــب مخاطــب بــه خریــد(؛ بنابرایــن، معیــار موفقیــت کپــی رایتــر انجــام یــک عمــل اســت )معمــوال تعـداد اعمالـی اسـت کـه بـه واسـطه متـن تهیـه شـده توسـط وی صـورت پذیرفتـه اســت. بــه منظــور ترغیــب مخاطــب بــه انجــام عمــل مــورد […]

9 سپتامبر، 2020

خصوصیات یک کپی رایتر خوب

خصوصیات یک کپی رایتر خوب بـه طـور کلـی توانمنـدی در کپـی رایتینـگ ارتبـاط زیادی بـا مـدارک و مـدارج علمی و دانشـگاهی نـدارد. در عیـن حـال، تجربـه و دریافـت آموزشهـای مناسـب میتوانـد بـرای عالقمنـدان بـه ایـن حـوزه سـودمند باشـد. بـا دریافـت آموزشهـای مناسـب و کسـب تجربـه در کپـی رایتینـگ، تفکـر راهبـردی و قـدرت اسـتفاده از روش […]

9 سپتامبر، 2020

مفهوم کپی رایتینگ Copywriting

مفاهیم کپی رایتینگ Copywriting کپـی رایتینگ Copywriting هدفمنـد، قـوی و متناسـب میتوانـد بـه مهمتریـن عامـل در موفقیـت تبلیغـات و اقدامـات ترویجـی شـما تبدیـل شـود. در ایـن مطلب با مبحـث مهـم کپـی رایتینـگ، انـواع و نکاتـی بـرای افزایـش کارآمـدی آن، و همچنیـن وظایـف و ویژگیهـای یـک کپـی رایتـر توانمنـد و تأثیرگـذار آشـنا خواهیـد شـد. دنیـای بازاریابـی […]