9 سپتامبر، 2020

انواع کپی رایتینگ

انواع کپی رایتینگ در هــر روز دههــا و صدهــا میلیــون پیــام در فضــای اینترنــت بــه اشــتراک گذاشــته میشـود؛ در ایـن میـان، بـرای جلوگیـری از محـو شـدن پیـام تبلیغاتـی در ایـن سـیل پاسـخ، اسـتفاده از کپـی رایتینـگ بهتـر و مؤثرتـر خروشـان چـه بایـد کـرد؟ طبیعتـا اســت. امــروزه شــرکتهای مختلــف بــه اهمیــت اســتفاده از پیامهــای تأثیرگــذار و […]

9 سپتامبر، 2020

خصوصیات یک کپی رایتر خوب

خصوصیات یک کپی رایتر خوب بـه طـور کلـی توانمنـدی در کپـی رایتینـگ ارتبـاط زیادی بـا مـدارک و مـدارج علمی و دانشـگاهی نـدارد. در عیـن حـال، تجربـه و دریافـت آموزشهـای مناسـب میتوانـد بـرای عالقمنـدان بـه ایـن حـوزه سـودمند باشـد. بـا دریافـت آموزشهـای مناسـب و کسـب تجربـه در کپـی رایتینـگ، تفکـر راهبـردی و قـدرت اسـتفاده از روش […]

9 سپتامبر، 2020

مفهوم کپی رایتینگ Copywriting

مفاهیم کپی رایتینگ Copywriting کپـی رایتینگ Copywriting هدفمنـد، قـوی و متناسـب میتوانـد بـه مهمتریـن عامـل در موفقیـت تبلیغـات و اقدامـات ترویجـی شـما تبدیـل شـود. در ایـن مطلب با مبحـث مهـم کپـی رایتینـگ، انـواع و نکاتـی بـرای افزایـش کارآمـدی آن، و همچنیـن وظایـف و ویژگیهـای یـک کپـی رایتـر توانمنـد و تأثیرگـذار آشـنا خواهیـد شـد. دنیـای بازاریابـی […]

31 آگوست، 2019

پروتکل HTTP چیست؟

پروتکل HTTP چیست؟ پروتکل HTTP یا Hyper Text Transfer Protocol اصطلاحا به پروتکلی گفته می شود که برای ایجاد ارتباط، دریافت، و ارسال داده ها بین سرور و کلاینت استفاده می شود. این پروتکل از پروتکل TCP/IP برای بستن پلی میان سرور و کلاینت استفاده می کند. طریقه کار ارتباط کلاینت با سرور، با استفاده […]

31 آگوست، 2019

RSS چیست؟

RSS چیست؟ RSS مخفف “Really Simple Syndication” است و در برخی جاها از آن به اختصار کلمات “Rich Site Summary” یاد می شود. آر اس اس یعنی نمایش تمام محتویات یک صفحه وب بدون هیچ دیزاین یا صفحه آرایی که تنها برای خواندن اطلاعات و محتویات یک صفحه استفاده می شود. آر اس اس ها، […]

31 آگوست، 2019

پروتکل FTP چیست؟

پروتکل FTP چیست؟ FTP یا File Transfer Protocol به پروتکلی اطلاق می شود که برای ارسال و دریافت فایل بین سرور و کلاینت بکار گرفته می شود. در مقابل پروتکل HTTP، پروتکل FTP از قدمت بیشتری برخوردار است و با در نظرگیری تکنولوژی های مورد استفاده در زمانهای قدیم، پروتکل FTP از سرعت پایینتری در […]

31 آگوست، 2019

زبان جاوا اسکریپت

زبان جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت زبان برنامه نویسی می باشد که درون کدهای HTML قرار می گیرد و بر روی مرورگر بازدید کننده اجرا می شود. جاوا اسکریپت توانایی تغییر در محتویات المانهای نمایش داده شده را بر روی مرورگر فرد بازدید کننده دارد بطوریکه امکان پویا سازی یا دینامیک شدن صفحات بوجود می آید. توانایی های […]

31 آگوست، 2019

جاوا اسکریپت چیست؟

جاوا اسکریپت چیست؟ جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپت‌نویسی یا برنامه‌نویسی است که امکان پیاده‌سازی چیزهای پیچیده را روی صفحات وب ممکن ساخته است. درواقع هر بار که یک صفحه وب، کاری بیش از لود شدن و نمایش اطلاعات استاتیک انجام می‌دهد و به اجرای کارهایی مانند به‌روزرسانی‌های مداوم سر زمان مقرر، ارائه نقشه‌های تعاملی، گرافیک […]

3 آوریل، 2019

مفاهیم کلیدی وبسایت

مفاهیم کلیدی وبسایت طراحی سایت: طراحی سایت به عملیات ایجاد سایت های اینترنتی گفته می شود که توسط طراحان وب سایت با استفاده از زبان های برنامه نویسی تحت وب انجام می پذیرد. زبان برنامه نویسی که مرورگرهای وب صفحات سایت را نمایش می دهند HTML می باشد و طراح سایت با استفاده از HTML وب سایت شما را کد نویسی می نماید و […]