9 سپتامبر، 2020

نحوه متقاعد کردن مخاطب با استفاده از کپــی رایتینــگ

نحوه متقاعد کردن مخاطب با استفاده از کپــی رایتینــگ همانطــور کــه در ابتــدا ذکــر شــد، هــدف از کپــی رایتینــگ ترغیــب مخاطــب بــه خریــد(؛ بنابرایــن، معیــار موفقیــت کپــی رایتــر انجــام یــک عمــل اســت )معمــوال تعـداد اعمالـی اسـت کـه بـه واسـطه متـن تهیـه شـده توسـط وی صـورت پذیرفتـه اســت. بــه منظــور ترغیــب مخاطــب بــه انجــام عمــل مــورد […]